Muradiye Mah. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 Yunusemre/Manisa/Türkiye
+90 (236) 225 07 27
manisatto@cbu.edu.tr​

Hizmetlerimiz

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
 • MCBÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Farkindalik, Tanitim, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri” ile

Amaçlanan;

 • Üniversitenin ve MCBÜ-TTO’nun faaliyetleri ile TTO’nun kuruluş amacının hedef kitleye ve paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler vb.) tanıtılması ve modül hizmetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması,
 • Hedef kitlenin ve paydaşların Üniversitemizin ve MCBÜ-TTO’nun yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi,
 • TTO personelinin niteliklerinin artışı ve hedef kitle üzerindeki farkındalığın oluşumu amacı ile eğitim etkinliklerinin düzenlenmesidir.

Hizmetlerimiz:

 • Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri: MCBÜ-TTO yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTO takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması,
 • Benzer Konulu Etkinliklere Katılım: Hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer, kongreler vb. etkinliklere aktif olarak katılarak MCBÜ-TTO faaliyetlerinin tanıtımının yapılması,
 • Üniversite kaynaklarının tanıtımı: Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler,  çalışma ziyaretleri ve MCBÜ-TTO web sayfası yoluyla tanıtılması,
 • Bilgilendirme Faaliyetleri: MCBÜ-TTO yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,
 • TTO Bölüm Toplantıları: MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, MCBÜ- TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Akademisyen Ziyaretleri: MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,
 • Eğitim Hizmetleri: MCBÜ-TTO bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, MCBÜ-TTO kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi.
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
 • Kurulan PDB hibe teklif çağrılarının takibi, ilgili çağrıların üniversite bünyesinde duyurulmasının sağlanması, proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme alanlarında faaliyet gösteren ve üniversite bünyesindeki akademisyenlere proje fikirlerini etkin projelere dönüştürmek adına danışmanlık hizmetleri veren, projelerin kurgulanması, yazımı ve yürütülmesinde, bölgedeki diğer aktörlerle (komşu iller, Ticaret Sanayi odaları, Sanayi kuruluşları, KOSGEB gibi kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. dış paydaşlar…..) ortaklık ve işbirliklerinin sağlanmasında yoğun şekilde rol almıştır. 2010 yılından bugüne birçok projeyi bölgede yürütücü ve/veya ortak olarak uygulamış, projelerde sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirmiştir.
 • MCBÜ-TTO bünyesinde  yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler” ile

Amaçlanan;

 • Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı duyuru ve bilgilendirme yapılması, MCBÜ-TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması

 • MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversitelerdeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslar arası fonlardan (Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,

 • Proje yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti  verilmesi

Hizmetlerimiz:

 • Bilgilendirme ve Duyuru Faaliyetleri: 
  Ulusal/Uluslararası destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarınnın, yürütülen projelerin, başarılı çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere, sanayi sektörüne ve öğrencilere duyurulması ve bilgilendirilmeleri,
 • TTO Bölüm Toplantıları: 
  MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, MCBÜ- TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Akademisyen Ziyaretleri: 
  MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,
 • Eğitim Faaliyetleri: 
  Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için  proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma” ve “Proje Döngü Yönetimi” (PCM) eğitimleri düzenlenmesi,
 • Teknik Destek ve Yönlendirme: 
  Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ilgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi,
 • Ortak Bulma : 
  Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,
 • İdari Destek ve Danışmanlık:  
  Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması.
Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri)

Üniversite Sanayi İşbirliği İlişkisi:

 • Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversilerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin güzel bir aracı olan üniversite-sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. Kıt kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların işbirliğine ihtiyaçları vardır. Üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere pratik uygulama imkanı sağlamaktadır. Bukarşılıklı işbirliği ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde sanayi ile üniversiteler arasında işbirliği ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi sanayinin üniversiteyle, üniversitenin de sanayi ile bütünleşmesi arzu edilen ölçülerin çok altındadır.
 • Bölgemizde bu durumun en önemli nedeni üniversitelerin kendilerini iyi tanıtamamaları, sanayinin teknolojik araştırmalara yönelen bir yapısının olmayışıdır. Teknoloji transferi yoluyla üretim yapan bölge sanayisi 1980’li yılardan sonra uygulamaya başlanan dışa açık ekonomi politikası doğrultusunda dışardan alınan lisanslarla üretim yapan yapısını, Türkiye’de değişen ekonomi politikaları doğrultusunda dış ortaklıklarla yenilemeye çalışmış, fakat yurtiçi-yurtdışı pazarlarda sürekli rekabet edecek bir yapılanmaya henüz kavuşamamıştır.
 • Bu doğrultuda MCBÜ-TTO’nun; üniversitenin bilim ve teknoloji altyapı imkanlarını bölge sanayisinin ihtiyaçlarıdoğrultusunda sanayinin emrine sunması; özellikle küçük işletmeler açısından bir araştırma-geliştirme merkezini hem makina-teçhizat olarak hem de araştırmacı personel olarak teçhiz etmek oldukça zor olduğu için sanayi sektörünün bu araştırma altyapısını ve mekanını kullanarak teknolojik bilgi ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemlidir.
 • Ayrıca 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 2. maddesine itafen hazırlanan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği doğrultusunda; döner sermaye işletmesi faaliyet alanlarına giren iş ve hizmetlere ait ödemelerdeki yasal kesinti oranları ve bürokratik işlemlerin karmaşıklığı üniversite bünyesindeki araştırmacıların akademik bilgilerini üniversite dışı alanlarda ticarileştirememelerine sebep olmakta ve projelendirme faaliyetlerindeki eksiklik üniversitenin tercih edilebilirliğini azaltmakta önemli bir rol almaktadır.  Bu doğrultuda geliştirilecek üniversite-sanayi işbirlikleri ile; üniversitelerde yapılacak uygulamalı çalışma tecrübeleri, yayınlanan makale vb. yayın sayıları, başvuruda bulunulan patent sayıları, projelendirme faaliyetleri ve üniversiteye girecek maddi gelirleri artacaktır.
 • Üniversitenin sanayiye, sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır.  Üniversiteler bilim adamı ve araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkınmasındaki görevlerini yerine getirirken, sanayinin de finansal kaynak yönünden destek vermesi üniversitelerin bu görev ve sorumluğu daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem üniversiteler gelişirken, hem de sanayi daha bilgili, deneyimli kadroya sahip olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyetleri düşecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve refah düzeyi artmış olacaktır.
 • MCBÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Proje Geliştirme/yönetim hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri)” ile

Amaçlanan;

 • MCBÜ-TTO’nun; üniversite ve sanayi arasında bir arayüz olarak rol alacağı bu modül kapsamında üniversitelerimizde var olan içe dönük, kapalı bir yapı geleneğinin dışa dönük bir eğitim ve araştırmacı geleneğine dönüştürülmesi,
 • Üniversite bünyesindeki araştırmacıların sahip olduğu teknolojik bilginin sanayici eksenine aktarılması,
 • Kamu/özel fon kaynaklarının en etkin şekilde kullanılarak bilimsel bilgi transferiyle sanayicinin ihtiyaç duyduğu üretimin arttırıcı ve katma değer yaratıcı unsur haline getirilmesi,
 • Firmaların bilgi ve inovasyon odaklı üretim hareketlerine yönlendirilmesi,
 • Üniversitelerde uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması,
 • Üniversite-sanayi odaklı projelerin ulusal/uluslar arası fon kaynaklarından yararlanabilirliğinin arttırılmasıdır.

Hizmetlerimiz:

 • Bilgilendirme: 
  Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri) ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması, hedef kitlenin katılımcı olacağı seminer vb. etkinliklerin gündemlerinin belirlenmesi, MCBÜ-TTO web sayfası üzerinden Ulusal/Uluslararası güncel Ar-Ge, inovasyon odaklı proje çağrılarının takip edilebilmesinin sağlanması,
 • TTO Bölüm Toplantıları: 
  MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, MCBÜ- TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri:
  Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi,
 • Üniversite Sanayi Buluşma Günleri: 
  Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak amaçlı “Üniversite-Sanayi Buluşma Günleri” düzenlenmesi,
 • Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması:
  Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,
 • Eşleştirme Faaliyetleri: 
  Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi,
 • Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri:
  Eşleştirme neticesinde ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve  işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında  destek verilmesi,
 • Ortak Bulma : 
  Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,
 • Üniversite Altyapı İmkanlarının Sunulması:
  Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi.
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
 • MCBÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Fikri Sinai Mülkiyet Haklari (Fsmh) Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri ile

Amaçlanan;

 • Üniversite içinde FSMH konusunda bilinçlendirme yaratılması ve farkındalığın oluşturulması,
 • Üniversite içinde FSMH ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi,
 • Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,
 • Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,
 • Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının tanınması ve lisanlama hizmetleriyle birlikte; araştırma-geliştirmenin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması,
 • Araştırmacıların buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi,
 • Genel ekonomik açıdan yaratılan yerli know-how’ların kalkınma sürecine olumlu katkılarda bulunmasıyla birlikte teknoloji transferine imkan sağlanmasıdır.

Hizmetlerimiz

 • Bilgilendirme: 
  FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme  ve farkındalık yaratılması amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,
 • Patent Günleri: 
  Üniversitede “patent günleri” adı altında, patent ve patent araştırması konusunda daha bilinçli ve duyarlı mühendisler ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacak eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • TTO Bölüm Toplantıları:
  Üniversite içinde TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Akademisyen Ziyaretleri: 
  Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,
 • FSMH Politikasının Oluşturulması ve Yürütülmesi: 
  Rektörlük bünyesinde 04.10.2013 tarihli senato kararı ile kurulan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları komisyonu tarafından üniversitenin FSMH politikasının oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi: 
  Modül 4 kapsamında hizmet veren personelin kapasitesinin geliştirilmesi,
 • FSMH Teknik Süreçleri: 
  Destek için başvuran akademisyen, sanayici veya girişimciye “Araştırma Öncesi Patent Araştırmaları”, “Buluş Bildirimi”, “Buluş Patentlenebilirlik Değerlendirmesi”, “Buluşun Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi”, “Patent / Faydalı Model Başvurusu Yapılması”, “Ticarileştirme Faaliyetleri” gibi teknik konularda uzman personeller tarafından hizmet sunulması ve destek olunması,
 • FSMH İdari ve Mali Süreçleri: 
  Patent başvuruları için gerekli idari ve mali prosedürlerin takip edilmesi,
 • Hukuksal hakların Korunması:
  Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,
 • Araştırma ve Takip: 
  Akademisyenlerin buluş ve inovatif odaklı çalışmalarının tespit edilmesi,
 • Ödüllendirme Sistemi: 
  Üniversitenin Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun ödüllendirme sistemine geçirilmesi.
Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
 • Son yılların en önemli teması haline gelen “Girişimcilik”, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, istihdam sorunları, bunlara bağlı olarak gelişen sosyal sorunlar ve buna karşılık ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli göz önüne alındığında, gençlerin ve araştırmacıların girişimciliğe yönlendirilmesi önemli bir inisiyatiftir. Ancak araştırmacıların, lisans ve lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin gerek ticari hayata atılmadaki endişeleri ve gelecek kaygıları akademik bilgi ve teknolojilerin yatırıma dönüştürülmesi sürecini sekteye uğratmaktadır.
 • MCBÜ-TTO bu modül bazında Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile yürüttüğü çalışmalar ve iş dünyasına yaptığı çağrıda; yenilenmek ve gelişme sağlamak isteyenler, girişimciler, yeni ve ileri teknoloji kullanmak, yeni ürün geliştirmek ve AR-GE yapmak isteyenlere hizmet vermektedir.
 • MCBÜ-TTO bünyesinde  yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Şirketleşme Ve Girişimcilik Hizmetleri” ile

Amaçlanan;  

 • Bir bölge TTO’su mantalitesi ile kurulan MCBÜ-TTO’nun Ege Bölgesinde yer alan üniversitelerde  girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi
 • Modül içeriğinde bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketlerin desteklenmesidir.

Hizmetlerimiz:

 • Girişimciliğe yönlendirme: 
  Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanacak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi
 • Teknik  Destek: 
  Girişimci adaylarına; şirket kurulması, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ulusal/uluslararası ortak arama, patent devri, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma, network oluşturma vb. teknik süreçlerde hizmet sunulması ve destek olunması
 • Ar-Ge ve İnovasyon günleri: 
  Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon günlerinin düzenlenmesi
 • Akademisyen Desteği: 
  Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma yada girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında alanında uzman akademisyenden destek almasını sağlamak
 • Bilgilendirme: 
  Şirketleşme ve Girişimcilik hizmetleri ve destekleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması
 • Seminer, Eğitim vb. Etkinliler: 
  Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi
 • TTO BölümToplantıları: 
  Üniversite içinde TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için Bölümlerde toplantılar düzenlenmesi
 • Akademisyen Ziyaretleri: 
  Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi
 • Eşleştirme: 
  Girişimci fikrinin yatırımcıya sunulması, desteklenmesi halinde  en hızlı şekilde hayata geçirilmelerini sağlamak 
 • Bu kapsamda girişimci ile akademisyen (eğer girişimci akademisyen değilse) bir araya getirilir. Sürecin işlemesinde girişimcinin ihtiyaç analizi yapılır, veri tabanı üzerinden ihtiyaca cevap verebilecek en iyi akademisyen seçilir. Girişimciden önce akademisyen ile yapılan görüşmeyi takiben yuvarlak masa toplantısı ile taraflar bir araya getirilir. TTO bu görüşmede süreci kontrol eder.
 • Eğer girişimci fikir sahibi ise ve yatırımcı ile birliktelik yapmak istiyor ise fikirle ilgilenecek yatırımcı tespit edilir. TTO birimi tarafından yatırımcı ile bir ön görüşme yapılır ve sonraki süreçte fikir sahibi girişimci ile yatırımcı yuvarlak masa toplantısında bir araya getirilir.
 • Projelendirme : 
  Firma/yatırımcı ile girişimcilerin biraraya getirilmesi, fikir ve projelerinin temelleri sağlam, iş planı netleştirilmiş, Ar-Ge içeriği oluşturulmuş olarak en hızlı şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması
 • Kuluçka Hizmeti: 
  Start up ve spin off firmalarına kuruluş aşamalarında kuluçka hizmeti sağlanması ve başlangıç sermayelerine ulaşmada destek sağlanması
 • İdari ve Teknik Destek: 
  Spin off ve Start up firmalarına, hukuksal ve finansal işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında destek sağlanması